Zoek

Algemene voorwaarden

Artikel 1: De Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Horrenwinkel.nl: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De Klant: de wederpartij die een natuurlijke persoon is.


Artikel 2: De Algemene Voorwaarden

De Bepalingen van deze Algemene voorwaarden zijn per 01-01-2022 in werking gegaan.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Horrenwinkel.nl en de klant waarop Horrenwinkel.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Horrenwinkel.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: De Producten

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Horrenwinkel.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

 

Artikel 4: De Bestelling

Horrenwinkel.nl levert pas uit na ontvangst van betaling, tenzij voor betaling onder rembours is gekozen. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Horrenwinkel.nl zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.  


Artikel 5: De Levering

Horrenwinkel.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Horrenwinkel.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Horrenwinkel.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

De bestellingen worden verstuurd met Transmission, DPD of met eigen bezorgdienst service. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld. De bestellingen worden 2x bij de klant aangeboden. 

Horrenwinkel.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek.
Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Horrenwinkel.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij geven dan geen garantie meer!
Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen.


Artikel 6: De Garantie

Horrenwinkel.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Horrenwinkel.nl te retourneren, onder mededeling van het gebrek.


Artikel 7: Privacy Regeling

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Horrenwinkel.nl. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem/haar ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Horrenwinkel.nl verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.


Artikel 8: Overige Bepalingen

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Horrenwinkel.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Retourneren

De staat en verpakking van geretourneerde artikelen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Wij verzoeken u om bij het retourneren rekening te houden met onderstaande punten: - Het product graag compleet en onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking terugsturen. Producten die conform uw instructies zijn gemaakt (maatwerkproducten) zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Let op: De originele verpakking graag intact houden. Stickers, teksten en tape uitsluitend gebruiken op de buitendoos. Verpak de originele verpakking, inclusief begeleidende brief, in een buitendoos, uitsluitend dichtgeplakt met transparante tape. Gelieve géén zwarte of grijze duct tape gebruiken.

Filters
Sort
display